En guide till bimekizumabs kliniska och vetenskapliga evidens vid måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

En snabbguide till bimekizumab: från labbet till kliniken (“bench to bedside”)

Se denna korta video för att få en introduktion till bimekizumab vid måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna, från hur det fungerar till vad vi har lärt oss av de kliniska studier som har gjorts. 

Mechanism of Action PubExplainer video: Klicka här för att lära dig mer om bimekizumabs verkningsmekanism

Vad har vi lärt oss av de kliniska studier med bimekizumab hos patienter som har måttlig till svår plackpsoriasis?

 

Behandling med bimekizumab har i tre kliniska fas 3-studier resulterat i signifikanta förbättringar för alla effektmått avseende generellt hudengagemang jämfört med placebo, ustekinumab och adalimumab vid vecka 16 hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. I samtliga tre studier upplevde en större andel patienter som behandlades med bimekizumab ingen inverkan av psoriasis på livskvalitet mätt med Dermatology Life Quality Index (DLQI) jämfört med placebo och patienter behandlade med aktivt jämförande läkemedel vid vecka 16.  De vanligaste rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner (14,5 %) (oftast nasofaryngit) och oral kandidos (7,3 %).1–4

Läs mer om de olika kliniska studierna nedan.

Hur har bimekizumabmolekylen utformats för att minska inflammationen vid plackpsoriasis?

Bimekizumab är en ny humaniserad monoklonal antikropp som selektivt binder med hög affinitet till cytokinerna IL-17A, IL-17F och IL-17AF och blockerar deras  interaktion med IL-17RA/IL-17RC-receptorkomplexet.7 IL-17A and IL-17F är överuttryckt i psoriasisplack8 och IL-17F har visat sig kunna driva inflammation oberoende av  IL-17A8. Prekliniska in vitro studier har visat att hämmar man både IL-17A och IL-17F så är det mer effektivt än att enbart hämma IL-17A när det gäller att dämpa det molekylära och cellulära inflammationsuttrycket.9(In vitro-modeller har visat att behandling med bimekizumab minskar genuttrycket förknippat med psoriasis och produktionen av cytokiner i större utsträckning än hämning av enbart IL-17A.)

Varför behöver vi nya behandlingar för måttlig till svår plackpsoriasis? 

Tack vare de framsteg som har gjorts avseende förståelsen av de cytokiner som är involverade i inflammationsreaktionen vid måttlig till svår plackpsoriasis så har nya behandlingar som avsevärt förbättrat vårdstandarden för patienter med  psoriasis blivit tillgängliga under de senaste åren. Trots detta så uppnår vissa patienter fortfarande inte remission med helt utläkt hud, eller gör det många år efter diagnos, och andra fortsätter att uppleva en livskvalitetsbelastning även efter att ha uppnått utläkt eller nästan utläkt hud.10

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

 

Referenser

  1. Warren et al. N Engl J Med 2021;doi:10.1056/NEJMoa2102388
  2. Strober et al. AAD VMX 2021;Poster 27374
  3. Reich et al. Lancet 2021;397:487–98
  4. Gordon et al. Lancet 2021;397:475–86
  5. Blauvelt et al. AAD VMX 2021;Poster 27380
  6. Reich et al. N Engl J Med 2021;doi:10.1056/NEJMoa2102383
  7. Glatt et al. Ann Rhem Dis. 2018;77:523–32
  8. Kolbinger et al. J Allergy Clin Immunol 2017;139:923–32
  9. Cole et al. Front Immunol. 2020;11:585134
  10. Armstrong A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32:2200–7

 

SE-P-BK-PSO-2100043

Har du någon fråga?

Välkommen att boka en tid med en UCB representant för att diskutera dina frågor mer i detalj.

Detta formulär skall ej användas för att rapportera någon biverkan eller produktreklamation. Om du önskar göra detta vänligen gör det via de sedvanliga kanalerna eller kontakta oss via formuläret här.