BIMZELX: snabbt insättande effekt (vecka 4 efter första dosen) jämfört med ustekinumab och adalimumab1–3

PRIMÄRA EFFEKTMÅTT: i BE SURE (N = 478) hade 86,2 % uppnått PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 47,2 % med adalimumab (samprimärt effektmått, p < 0,001);2  i BE VIVID (N = 567) hade 85,0 % uppnått PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 4,8 % med placebo (p < 0,0001)3,4

 

 

 

Bimzelx logo

 

SE-P-BK-PSO-2100039           Datum för utarbetande: okt 2021

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

BIMZELX är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver systemisk behandling.1

Få åtkomst till BIMZELX förskrivningsinformation via navigeringsfältet längst upp på varje sida.

BSA, Body Surface Area; Cl, konfidensintervall; CMH, Cochran-Mantel-Haenszel; IGA, Investigator's Global Assessment; ITT, intention to treat; NRI, non-responder imputation; OLE, öppen förlängningsfas; PASI 75/90/100, ≥75/≥90/100 % förbattring från baslinjen för psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad; Q1W, varje vecka; Q4W, var fjärde vecka; Q8W, var åttonde vecka; Q12W, var tolfte vecka.

*Saknade data tillskrevs non-responder imputation; p-värden för jämförelse av behandlingsgrupper baserades på CMH-testet från den allmänna associationen.1-3

**Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter som inte uppvisat någon förbättring efter 16 veckors behandling. För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.1

‡Ustekinumabdosen baserades på patientens kroppsvikt vid baslinjen (45 mg for patienter som vägde ≤ 100 kg eller 90 mg för patienter som vägde ≥ 100 kg) och var oförändrad under resten av prövningen.3

 

Referenser

  1. BIMZELX SmPC 2021, available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_sv.pdf​
  2. Warren RB, Blauvelt A, Bagel J, et al. Bimekizumab versus adalimumab in moderate to severe plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021;385(2):130-141.
  3. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498.
  4. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498. Supplementary appendix.

Har du någon fråga?

Har du ytterligare frågor om BIMZELX®?

Kontakta UCB